රු2300

400g One unit Rs 460/-

5 Units Rs 2300/= ( 460*5)

Delivery available on  Nugegoda,Maharagama, Pannipitiya, kottawa, Boralasgamuwa, Dehiwala, Mt Lavinia , Rathmalana, Malabe, Koswatte, Battaramulla, Angoda, Mulleriyawa,Hokandara, Thalawathugoda,Kotte,Kollonnawa , Rajagiriya, IDH , Nawala , Narahenpita , Colombo 4,5,6,7

Out of stock