රු685

Maximum 10 packets only

Delivery available on Nugegoda,Maharagama, Pannipitiya, kottawa, Boralasgamuwa, Dehiwala, Mt Lavinia , Rathmalana, Malabe, Koswatte, Battaramulla, Angoda, Mulleriyawa,Hokandara, Thalawathugoda,Kotte,Kollonnawa , Rajagiriya, IDH , Nawala , Narahenpita , Colombo 4,5,6,7

Out of stock

SKU: #101 Categories: , Tags: ,